Bộ môn Thiết kế tàu

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Trần Thị Thảo

ThS

Giảng viên

 

3

Lê Đức Cảnh

ThS

Giảng viên