Bộ môn Máy xếp dỡ và xây dựng

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Nguyễn Danh Chấn

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Nguyễn Văn Hùng

ThS

Tổ phó BM

 

3

Trần Thị Tuyết Trinh

GVC.ThS

Giảng viên

 

4

Hoa Xuân Thắng

ThS

Giảng viên

 

5

Thái Bá Đức

ThS

Giảng viên

 

6

Lê Thanh Đức

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Văn Hoàng

ThS

Giảng viên