Bộ môn Kỹ thuật công trình ngoài khơi

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Nguyễn Đình Tuyển

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Nguyễn Anh Quân

ThS

Giảng viên

 

3

Trần Thị Thu Thảo

ThS

Giảng viên