Bộ môn Công nghệ đóng tàu

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Vũ Ngọc Bích

PGS.TS

Tổ trưởng BM

 

2

Đặng Quốc Toàn

ThS

Tổ phó BM

 

3

Huỳnh Văn Chính

ThS

Phó Viện Trưởng

 

4

Phạm Thị Thu Thanh

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Văn Công

ThS

Giảng viên