Bộ môn Cơ sở kỹ thuật cơ khí

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Bùi Thái Dương

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Võ Đình Hiếu

ThS

Giảng viên

 

3

Trần Đình Quốc Thắng

ThS

Giảng viên

 

4

Trần Công Trí

ThS

Giảng viên

 

5

Trần Thị Thanh Trà

KS

Giảng viên

 

6

Lê Văn An

ThS

Giảng viên

 

7

Trần Tiến Đạt

ThS

Giảng viên

 

8

Hộ Ngọc Thế Quang

ThS

Giảng viên

 

9

Bùi Chấn Thạnh

ThS

Giảng viên

 

10

Diệp Lâm Kha Tùng

ThS

Giảng viên

 

11

Trịnh Thái Hưng

ThS

Giảng viên

 

12

Dương Lê Hùng

ThS

Giảng viên