Bộ môn Cơ khí tự động

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Lê Công Danh

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Nguyễn Xuân Chiến

ThS

Giảng viên

 

3

Phạm Thành Trung

ThS

Giảng viên

 

4

Phan Quang Định

ThS

Giảng viên