Bộ môn Cơ khí ô tô

STT Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Liên lạc
1 Nguyễn Thành Sa TS Tổ trưởng BM
2 Cao Đào Nam ThS Tổ phó BM
3 Trần Văn Trung GVC. TS Phó Viện Trưởng
4 Trần Đức Kết GVC. ThS Giảng viên
5 Nguyễn Hữu Hường PGS.TS Giảng viên
6 Thái Văn Nông ThS Giảng viên
7 Nguyễn Văn Thắng ThS Giảng viên
8 Phạm Văn Thức ThS Giảng viên
9 Dương Minh Thái ThS Giảng viên
10 Nguyễn Văn Giao Ths Giảng viên